Code đào XMR, XZC trên Linux

Code đào XMR, XZC trên Linux được sưu tầm và tổng hợp mới nhất. Bạn nào quan tâm đến vấn đề đào XMR, XZC có thể xem thêm bài viết này.

Thấy nhiều bạn hỏi về lệnh đào để add vào Startup Script trên VPS nên mình lập topic này cho các bạn tiên tra cứu và trao đổi kiểm tra số hash/s trên từng tool đào vào pool đào

Đối với VPS Linux (Debian, Centos, Ubuntu) chỉ cần cho lệnh vào Startup Script sau khi tạo VPS sẽ không cần Remote VPS để chạy lệnh bằng tay nữa.

Giải thích các lệnh Linux cơ bản để đào coin

 

Code:
#!/bin/bash // giúp linux nhận ra đây là một đoạn bash script
sudo apt-get update // cập nhật hệ điều hành
sudo apt-get install -y automake build-essential autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev // cài đặt các thư viện cần thiết
sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) // tunning cơ bản nhận 20% luck có cơ hội tăng hash/s
git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi && cd cpuminer-multi && ./autogen.sh // tải tool đào và tạo môi trường build tool
if [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx2` ]; // nhận diện vps có hỗ trợ avx2 hay không
then
  CFLAGS="-O2 -mavx2" ./configure --with-crypto --with-curl // thiết lập môi trường build tool đào với cpu hỗ trợ avx2
elif [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx` ]; // nhận diện vps có hỗ trợ avx hay không
then
  CFLAGS="-O2 -mavx" ./configure --with-crypto --with-curl // thiết lập môi trường build tool đào với cpu hỗ trợ avx
else
  CFLAGS="-march=native" ./configure --with-crypto --with-curl // thiết lập môi trường build tool đào với cpu bình thường
fi
make clean && make && ./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45590 -u xmrfcn@yoloteam.org -p x --thread=7 // build tool đào và chạy cpuminer theo cấu hình config dual XMR và FCN trên pool Minergate với số core cpu là 7

Các lệnh bổ sung nếu cần

Code:
// Cập nhật hệ điều hành & gỡ bỏ các thư viện cũ
sudo apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove

Lưu ý:
– Muốn chạy 1 lệnh thì copy tất cả và thêm vào giữa các lệnh dấu &&
– Có nhiều cách để chạy lệnh đào như dùng screen, nohup, cpulimit

Code:
cpulimit -l 98 /root/cpuminer-opt/cpuminer -- -a zcoin -o stratum+tcp://stratum0.maxminers.net:3756 -u mai.d01 -p x --syslog

screen: screen -d -m ./cpuminer -a lyra2z -o stratum+tcp://stratum0.maxminers.net:3757 -u mai.gg01 -p x

nohup: nohup ./cpuminer -a zcoin -o stratum+tcp://xzc.pool.mn:2428 -u meoit.v08 -p x

Tunning VPS +20% may mắn để tăng số h/s , lệnh này tinh chỉnh hệ thống Linux giúp tool đào chạy hiệu quả hơn

Code:
sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) // số core cpu x 3

 

Các đoạn code bash script đào coin phổ biến

1. Debian-cli với tool đào Minergate-cli, lệnh này phổ biến, đơn giản nhất

Code:
#!/bin/bash
wget https://minergate.com/download/deb-cli
sudo dpkg -i deb-cli
nohup minergate-cli -user mail_của_bạn -xmr số_core_để_đào

2. Ubuntu 16.04, đào XMR, XZC, dual XMR-FCN, nên dùng bản này sẽ chạy ok hơn các bản Ubuntu khác

Đây là những code mình đang dùng, ưu điểm là các tool được cập nhật mới, hỗ trợ cấu hình cpu có AVX2
Bản tool của wolf0 hay lucas không build được, đã thử và lỗi

Khi copy về nhớ thay đổi phần mail_của_bạnsố_core_để_đào

2.1 Code chạy cpuminer-multi của tpruvot – pool Minergate – dual XMR-FCN

Code:
#!/bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y automake build-essential autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev
sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3))
git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi && cd cpuminer-multi && ./autogen.sh
if [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx2` ];
then
  CFLAGS="-O2 -mavx2" ./configure --with-crypto --with-curl
elif [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx` ];
then
  CFLAGS="-O2 -mavx" ./configure --with-crypto --with-curl
else
  CFLAGS="-march=native" ./configure --with-crypto --with-curl
fi
make clean && make && ./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45590 -u mail_của_bạn -p x --thread=số_core_để_đào

2.2 Code chạy cpuminer-multi của tpruvot – pool Minergate – đào XMR

Code:
#!/bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y automake build-essential autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev
sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3))
git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi && cd cpuminer-multi && ./autogen.sh
if [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx2` ];
then
  CFLAGS="-O2 -mavx2" ./configure --with-crypto --with-curl
elif [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx` ];
then
  CFLAGS="-O2 -mavx" ./configure --with-crypto --with-curl
else
  CFLAGS="-march=native" ./configure --with-crypto --with-curl
fi
make clean && make && ./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45560 -u mail_của_bạn -p x --thread=số_core_để_đào

2.3 Code chạy cpuminer-xzc của zcoinofficial – pool Suprnova – đào XZC

Thay thế -u worker.id -p password thành thông số tương ứng trong account, ví dụ -u YoloTEAM.xzc -p xzc

Code:
#!/bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y automake build-essential autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev
sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3))
git clone https://github.com/zcoinofficial/cpuminer-xzc && cd cpuminer-xzc && ./autogen.sh
if [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx2` ];
then
  CFLAGS="-O2 -mavx2" ./configure --with-crypto --with-curl
elif [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx` ];
then
  CFLAGS="-O2 -mavx" ./configure --with-crypto --with-curl
else
  CFLAGS="-march=native" ./configure --with-crypto --with-curl
fi
make clean && make && ./cpuminer -a lyra2z -o stratum+tcp://xzc.suprnova.cc:1598 -u w

Related posts

Leave a Comment